Astronomija
Avtomobili
Bančništvo
Elektrotehnika
Fotografija
Gradbeništvo, energija
Gastronomija
Igre na srečo, igre
Internet
Izobraževanje
Kultura
Kurirska dejavnost
Medicina
Mediji
Moda
Nakit
Nepremičnine
Papir
Posli
Pravo, politika
Prehrana
Računalništvo
Reklame, oglaševanje
Sejmi
Strojništvo
Svetovanje, inženiring
Šport in artikli
Tiskarstvo
Transport
Turizem
Založništvo
Zavarovalnice

vnos

IZOBRAZEVANJE


Vaš vpis v seznam je TUKAJ


Hermes Plus d.d.
Šlandrova 2
1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon: 061 1895 200
Telefax: 061 1895 201
Računalniški sistemi, merilna, analitska in medicinska oprema, izobrazevalni center, svetovanje in vzdrzevanje. Principali: Hewlett-Packard, Newbridge, Microsoft, Shiva, CheckPoint, SAP, Viking, Cheyenne, Toshiba.


GEA College - Podjetnisko izobrazevalni center
Dunajska 156
1000 Ljubljana
Tel.: 061/168 70 02, 168 73 01
Faks: 061/168 82 13
info@gea-college.si


ŽIVINOREJSKO-VETERINARSKI ZAVOD ZA POMURJE
9000 Murska Sobota
Štefana Kovača 40
Telefon: ++386 69 31 430
Telefaks: ++386 69 21 491
e-mail: adipen@ibm.net
Direktor: Dr. Alojz Slavič
POSVETOVANJE O PREHRANI DOMAČIH ŽIVALI "ZADRAVČEVE-ERJAVČEVE DNEVE" 24. in 25. oktobra 1996


Center za pedologijo in varstvo okolja
Jamnikarjeva 101
1111 Ljubljana
Tel.: + 386 61 123 10 61
Fax.: + 386 61 123 10 88


University of Ljubljana


Znanstvenoraziskovalni center (ZRC SAZU) - Scientific Research Centre (SRC SASA)


University of Maribor


J. Stefan Institute (Institut "Jozef Stefan")


Welcome to AIESEC Slovenia home page
AIESEC Ljubljana
MP SOU
Kersnikova 4
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386-61-1337219, +386-61-1333305
Fax: +386-61-1333348
E-mail: AIESEC.LJ@UNI-LJ.SI


Faculty of Mechanical Engineering
University of Ljubljana
Askerceva 6
1000 Ljubljana
Phone: (+386)-61-1771-200
Fax: (+386)-61-218-567
e-mail : dekanat@fs.uni-lj.si


SREDNJA KOVINARSKA IN PROMETNA ŠOLA KOPER


Centralna tehniska knjiznica Univerze v Ljubljani
Trg republike 3
1000 Ljubljana
tph. +386 61 176 37 93


NOVELL-ov POOBLASCENI IZOBRAZEVALNI CENTER
( Novell Authorized Education Center - NAEC )

SRC Computers
Trzaska 116
1111 Ljubljana
Telefon: 061 123 32 32


NIL d.o.o.
Litijska 51
1110 Ljubljana
Telefon: 061-1421-500 ( racunalnisko izobrazevanje )


Racunalniško izobrazevanje v Perftech-u


DIDAKTA
Kranjska cesta 13
4240 Radovljica
Telefon: 064 715 515


TRIS A Ltd. Telecommunications
Rozna dolina 5/2
1000 Ljubljana
Telefon: 061 265 096


GIMNAZIJA BEZIGRAD


Gimnazija Murska Sobota


Ljudska univerza Koper
Cankarjeva 33
6000 Koper


Ministrstvo za znanost in tehnologijo


Ekonomska fakulteta


Fakulteta za dru`bene vede (FDV)


Zdruzenja Slovenskih Katoliskih Skavtinj in Skavtov


Zveza tabornikov Slovenije


BEST International Office of SOU Ljubljana (Student Organization of University of Ljubljana)
Kersnikova 4
1000 Ljubljana


The Research Institute Valdoltra


School of Environmental Sciences


DRUSTVO STUDENTOV EPF
Razlagova 14
2000 MARIBOR
tel. 062 22 46 11 int. 439, fax. 062 22 70 56
E-mail: DSEPF@UNI-MB.SI
DEJAVNOST: obstudijska dejavnost na Ekonomsko - poslovni fakulteti


Management Group
Kersnikova 4
1100 Ljubljana
phone: +386 61 1337-219
fax. +386 61 1333-348
e-mail: unimg@uni-lj.si


ISA.IT
Tehnoloski park Instituta Jozef Stefan Jamova 39
1111 Ljubljana
tel: +386 61 123 12 99
fax: +386 61 123 13 77


OTC


Faculty of Chemistry and Chemical Technology


INSTITUT ZA TEKSTILNO KEMIJO
Smetanova 17
2000 Maribor


University of Maribor, Faculty of Technical Sciences


Univerza v Ljubljani, FMF Oddelek za matematiko in mehaniko Izobrazevalna delavnica


TEXCEH
TEXCEH
Slovenska skupina uporabnikov TEXa
Jadranska 19, 1111 Ljubljana, Slovenia


Fakulteta za organizacijske vede Kranj
4000 Kranj
Presernova 11
Telefon: (064) 221-061, 222-804


KLUB POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA


STUDENT RESOURCE CENTER


Gimnazija Franca Miklosica - Poglejte na domaco stran gimnazije v Ljutomeru.


Poletne sole po Evropi (AEGEE Ljubljana)


Srednja pomorska sola, Portoroz - 50 let slovenskega izobrazevanja v pomorstvu


21. srednjesolsko republisko tekmovanje iz racunalnistva


Comparative Literature Department at University of Ljubljana


Klub studentov Poljanske doline


OS Velika Nedelja


Osnovna sola Gorje - Primary School Gorje


Osnovna sola Franceta Preserna v Kranju - Osnovna sola Franceta Preserna v Kranju


KIS - Klub Idrijskih Studentov - Informacije o delu in aktivnostih kluba.


Osnovna sola Dobrna


Srednja sola Krsko - Predstavitev Srednje sole Krsko


Studentsko svetovanje - Svetovanje studentom (zavarovanja, varcevanje, varstvo potrosnikov, stipendiranje ...) in informiranje.


Osnovna sola Ledina, Ljubljana - Ledina Primary School, Ljubljana


Gimnazija Nova Gorica - Domaca stran Gimnazije v Novi Gorici


Zdruzenje slovenskih katoliskih skavtinj in skavtov
steg Beltinci
Lipovci 249
9231 Beltinci


m.i.k._2 Ze dolga leta ni v Murski Soboti mladinskega kluba, ki bi mladim pomagal, da si zapolnijo prosti cas. Zato si je ...


SRCe - Students Resource Center - SRCe nudi TEHNICNO pomoc (celoten internet dostop; zbirke podatkov v knjigah in na CD-romih; ustrezni prirocniki) dijakom, studentom in podiplomcem, ki se zanimajo za moznosti studija v tujini in pri samostojnem iskanju financne pomoci za studij.


Botanicni vrt Univerze v Ljubljani
Izanska cesta 15
1000 Ljubljana
tel.: (061) 1271-280


SRC d.o.o
Zelezna cesta 18
1000 Ljubljana
Racunalniski tecaji, Seminarji, Projektna sola


Kmetijska svetovalna služba
Enota TOLMIN
Rutarjeva 35
5220 TOLMIN
Izobraževanje na področju kmetijstva


JEZIKOVNI STUDIO d.o.o.
Cesta na Svetino 10
3270 Lasko
tel./fax : (063) 731-105
e-mail: sonja.kotar@guest.arnes.si
Tecaji tujih jezikov , prevodi , instrukcije , racunalniski tecaji, direktor : Sonja Kotar


Pucelj Bojan in Radojka, POTRDITEV d.n.o.
Podjetje za izobraževanje, svetovanje
supervizijo in prevajalstvo
Ljubljanska c. 4e, 1290 Grosuplje
tel. (061) 763-535, e-mail: b.pucelj@boter.net


XXXXX
XXXX Xxxxxxxxx
Telefon:06X XX XXX

Rumeni Internet - Slovenija, je last podjetja:
JASICO d.o.o., Cankarjeva 27, 9000 Murska Sobota, Tel./Faks: 069 37 027, dir.Janez Stefanec, ZR.51900-601-21873, Agencija za placilni promet, Murska Sobota
Vse pravice pridrzane! Rumeni Internet was created in August, 1995. Layout and text copyrighted by JASICO d.o.o. All rights reserved.


OGLASNE strani, Rumeni Internet, Kdo smo mi ? , Kako dam oglas ?, Search, Narocilnica
e-mail : yellowpage@eunet.si